Rivierbeheer zit vol uitdagingen.

Biomassa als motor voor beheer.

Sediment, altijd in beweging.

Sociaal kapitaal als fundament voor verandering

Wij halen enorm veel energie uit water.

Het huidige rivierbeheer verandert. Rijkswaterstaat wil met het programma Self Supporting Rivier Systeem (SSRS) zorgen voor een zo veel mogelijk zelfvoorzienend rivierengebied.

Wat is SSRS?

Het Nederlandse rivierengebied krijgt een steeds natuurlijker aanzicht door grootschalige maatregelen als Ruimte voor de Rivier, Natura 2000 en Kaderrichtlijn Water (KRW). Tegelijkertijd staat het rivierengebied onder druk door klimaatveranderingen, krappe budgetten voor beheer en onderhoud en de vraag vanuit de maatschappij om steeds meer in te spelen op actuele en lokale ontwikkelingen in de regio. Dit vraagt om een andere kijk op het rivierbeheer.

Het doel van SSRS is om vanuit de potentie van het rivierengebied te zoeken naar concrete mogelijkheden en slimme samenwerkingen, om zo tot een betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam beheer van het riviersysteem te komen.

Meer over SSRS

Het huidige rivierbeheer verandert. Er zijn tal van uitdagingen
waar we mee te maken hebben in de praktijk. Daarnaast zijn er
vraagstukken waar u ons bij kunt helpen.

Uitgelichte oplossingen

biomassa alliantie2

De Biomassa Alliantie

Biomassa

Een samenwerking van organisaties die samen succes oogsten door zoveel mogelijk biomassa van goede kwaliteit af te zetten en bij te dragen aan een biobased economy.

Rond de IJssel in Oost-Nederland bestaat een initiatief van inmiddels 12 partijen. Dit zijn terreineigenaren/beheerders, decentrale overheden en kennisinstituten. Zij werken samen als alliantie onder de titel ‘Biomassa als motor voor beheer’. De alliantie beoogt kennisdeling en kennisvermeerdering en het realiseren van concrete business cases.

LRSSRS nov 2015 pilot schapen (32)

Schapen voor vegetatiebeheer op lastige locaties

Biomassa

Vegetatiebeheer op oevers en kribben is noodzakelijk voor de waterveiligheid en om scheepvaart in goede banen te leiden. Met name onderhoud van de kribben en moeilijk begaanbare stukken oever is relatief duur en risicovol voor de werkers. Schapen zijn behendige klimmers en worden wereldwijd ingezet om vegetatie te (helpen) beheren. Door deze dieren in te zetten om de vegetatie kort te houden kan het vegetatiebeheer op deze plekken wellicht goedkoper, met minder risico en duurzamer georganiseerd worden.