Biomassa als motor voor beheer.

Maaien, snoeien en kappen zorgen ervoor dat bij het terreinbeheer biomassa vrijkomt. SSRS ziet deze biomassa niet als afval maar als een waardevolle grondstof. Door anders om te gaan met de biomassa die we hebben dragen we bij aan een transitie naar een duurzame bio-economie. Wanneer we deze zogenaamde restbiomassa leren te oogsten én te verwerken levert dat een kostbesparing op en op den duur misschien zelfs winst. Om dit proces te versnellen werken we samen met partners uit verschillende plekken in de biomassa-keten.

De uit beheer vrijkomende biomassa bestaat voornamelijk uit grassen en kruiden, het maaiafval. Maar ook hout en waterplanten leveren biomassa op waar we wellicht meer uit kunnen halen dan nu het geval is. Uit gras en kruiden zouden bijvoorbeeld bestanddelen als suikers en vezels gehaald kunnen worden die in opgezuiverde vorm goed bruikbaar zijn in de industrie. Maar ook voor riet en kaphout zijn tal van toepassingen denkbaar.

Sediment, altijd in beweging.

Iedere dag komen er tonnen sediment via de rivieren ons land binnen. Dit zand en grind daalt meestal neer op plekken waar het water niet hard genoeg stroomt om het in beweging te houden. Denk aan havens, binnenbochten in rivieren en zij-geulen. Daarnaast spoelt het weg op plaatsen waar het water erg hard stroomt, bijvoorbeeld midden in de vaargeul van de rivier. Deze wordt hierdoor steeds dieper. Sediment is dus altijd in beweging, maar hoe zorgen we nu, dat het beweegt naar plekken waar dit zand en grind ons goed van pas komt?

Sociaal kapitaal als fundament voor verandering

De afgelopen jaren is het aantal functies dat het rivierengebied te vervullen heeft enorm toegenomen. Waar het rond 1900 vooral ging om waterveiligheid, scheepvaart en landbouwgronden, is daar nu in de 21e eeuw recreatie, energie en natuur bij gekomen. Dit vraagt om een constante afstemming met de verschillende partijen die betrokken zijn bij de rivier, wat willen we, waar willen we naar toe en hoe gaan we dat doen? Het actief betrekken van het sociale kapitaal van de rivier noemen we ook wel sociale innovatie.

Om aan al deze functies te kunnen (blijven) voldoen zoekt SSRS onder andere naar maatschappelijke verdienmodellen. Dit betekent dat mensen of bedrijven die iets willen halen uit het rivierengebied (bijvoorbeeld energie, zand of hier willen boeren), hier ook wat voor terug geven in de vorm van onderhoud. Daarnaast bouwen we relaties op met kennisinstellingen om ons te helpen vraagstukken rond rivierbeheer op te lossen. Tot slot moeten er nieuwe, innovatieve, contractvormen uitgedacht worden om de relaties tussen overheid, bedrijven en kennisinstellingen, op de juiste manier vorm te geven. Dit alles vraagt om goede relaties met tal van mensen, we investeren dan ook veel in ons sociaal kapitaal.

De kracht van stroming.

WATER STROOMT. RIVIEREN ZIJN EEN EN AL STROMING. EN IN STROMING ZIT ENERGIE. ENERGIE DIE WE GOED KUNNEN GEBRUIKEN. MAAR OOK BIJ SLUIZEN, STUWEN EN GEMALEN VINDT VERVAL VAN WATER PLAATS EN IS ER DUS ENERGIE. WE WILLEN DEZE DUURZAME ENERGIE GRAAG BESCHIKBAAR MAKEN EN BIJDRAGEN AAN ENERGIE NEUTRALE NETWERKEN EN OBJECTEN.

SSRS ZIET IN WATERKRACHTCENTRALES IN RIVIEREN, BIJ STUWEN EN SLUIZEN EEN KANS OM NIET ALLEEN VOOR WATERVEILIGHEID EN WATERVOORZIENING TE ZORGEN, MAAR OOK VOOR LOKALE DUURZAME ENERGIE EN GOEDE ECOLOGIE. BOVENDIEN IS DEZE ENERGIEVORM EEN AANTREKKELIJKE VARIANT VAN DUURZAME ENERGIE AANGEZIEN HET WEINIG VERANDERT AAN DE OMGEVING EN DE RUIMTELIJKE KWALITEIT. MAAR OM DIT TE REALISEREN IS ER WEL INNOVATIE NODIG, TECHNISCH EN SOCIAAL. WE HALEN DAN, SAMEN MET PARTNERS, MEER UIT HET AREAAL, WANT ER IS MEER MOGELIJK.

Water is niet het enige wat door sluizen, stuwen en gemalen stroomt. Vissen willen deze barrières ook passeren op hun weg van en naar zee. Daarom is het belangrijk dat turbines voor energieopwekking zo visvriendelijk mogelijk zijn. Hiervoor zijn er steeds betere technieken beschikbaar. Technieken die veel visvriendelijker zijn dan de huidige waterkrachtcentrales. Maar hoewel er al veel mogelijk is, is er nog meer innovatie nodig, zowel qua techniek als in samenwerking tussen de betrokkenen. Dit betekent niet alleen winst qua energie, maar ook winst voor omgeving en ecologie. Daarnaast is een waterkrachtcentrale een energiebron die goed lokaal kan worden ingezet en makkelijk energie kan leveren aan het omliggende gebied, zoals woonwijken of bedrijven, maar natuurlijk ook om de stuw of de sluis te laten werken.