Maaien, snoeien en kappen zorgen ervoor dat bij het terreinbeheer biomassa vrijkomt. SSRS ziet deze biomassa niet als afval maar als een waardevolle grondstof. Door anders om te gaan met de biomassa die we hebben dragen we bij aan een transitie naar een duurzame bio-economie. Wanneer we deze zogenaamde restbiomassa leren te oogsten én te verwerken levert dat een kostbesparing op en op den duur misschien zelfs winst. Om dit proces te versnellen werken we samen met partners uit verschillende plekken in de biomassa-keten.

De Biomassa Alliantie

Biomassa

Een samenwerking van organisaties die samen succes oogsten door zoveel mogelijk biomassa van goede kwaliteit af te zetten en bij te dragen aan een biobased economy.

In het rivierengebied bestaat een initiatief van inmiddels 16 partijen. Dit zijn terreineigenaren/beheerders, decentrale overheden en kennisinstituten. Zij werken samen als alliantie onder de titel ‘Biomassa als motor voor beheer’. De alliantie beoogt kennisdeling en kennisvermeerdering en het realiseren van concrete business cases.

 

Schapen voor vegetatiebeheer op lastige locaties

Biomassa

Vegetatiebeheer op oevers en kribben is noodzakelijk voor de waterveiligheid en om scheepvaart in goede banen te leiden. Met name onderhoud van de kribben en moeilijk begaanbare stukken oever is relatief duur en risicovol voor de werkers. Schapen zijn behendige klimmers en worden wereldwijd ingezet om vegetatie te (helpen) beheren. Door deze dieren in te zetten om de vegetatie kort te houden kan het vegetatiebeheer op deze plekken wellicht goedkoper, met minder risico en duurzamer georganiseerd worden.