Het huidige rivierbeheer verandert. Rijkswaterstaat wil met het programma Self Supporting Rivier Systeem (SSRS) zorgen voor een zo veel mogelijk zelfvoorzienend rivierengebied.

Wat is SSRS?

Het Nederlandse rivierengebied krijgt een steeds natuurlijker aanzicht door grootschalige maatregelen als Ruimte voor de Rivier, Natura 2000 en Kaderrichtlijn Water (KRW). Tegelijkertijd staat het rivierengebied onder druk door klimaatveranderingen, krappe budgetten voor beheer en onderhoud en de vraag vanuit de maatschappij om steeds meer in te spelen op actuele en lokale ontwikkelingen in de regio. Dit vraagt om een andere kijk op het rivierbeheer.

Het doel van SSRS is om vanuit de potentie van het rivierengebied te zoeken naar concrete mogelijkheden en slimme samenwerkingen, om zo tot een betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam beheer van het riviersysteem te komen. Daarom heeft SSRS de Leerruimte ontwikkeld, een instrument om samen met de markt en kennisinstituten – binnen de gouden driehoek – innovaties doorontwikkelen tot een toepassingsmogelijkheid in de praktijk. De Leerruimte is een gezamenlijk podium om maatschappelijke opgaven te concretiseren.

Werkwijze

Voor de transitie van het huidige beheer naar een zo veel mogelijk zelfvoorzienend rivierengebied moeten we anders gaan denken en werken. Voortdurend toetst SSRS innovatieve ideeën en past die toe in de praktijk. SSRS werkt daarbij steeds samen met een breed scala aan partners met verschillende achtergronden: overheden, ondernemers, onderzoek, onderwijs en omgeving (belangengroepen en burgers). SSRS probeert de concrete innovatie structureel te verankeren binnen de beheercontracten, zodat er werkelijk sprake is van continue vernieuwing van rivierbeheer. SSRS wordt onder meer concreet gemaakt in de Leerruimte SSRS, dat als landelijke pilot is opgenomen in het prestatiecontract IJsseldelta-Twentekanalen, en in de Biomassa Alliantie.

De Leerruimte

De Leerruimte is binnen Rijkswaterstaat ontwikkeld door het programma Self Supporting Rivier Systeem (SSRS), PPO en CIP om te komen tot innovatieve beheersoplossingen voor duurzaam rivierbeheer. De Leerruimte wordt standaard als contractuele bijlage opgenomen in ieder prestatiecontract van Rijkswaterstaat. Met een collectief Plan van Aanpak werkt het Leerteam op gelijkwaardige voet samen. Dankzij  de bundeling van belangen en kennis is een versnelde ontwikkeling van innovaties mogelijk waardoor maatschappelijke opgaven effectiever kunnen worden aangepakt.

 

Contact

We maken gebruik van de nieuwste diensten, technieken en processen. Heeft u interesse in het werken met SSRS en/of met onze partners aan duurzaam rivierbeheer? Neem contact op met Joyce Zuijdam en Marja Hamilton van het programmateam SSRS.