Wat is het idee?

Bestaande kribben zijn vaak opgebouwd uit een zandkern afgedekt met een filterconstructie en zet- en stortstenen aan de buitenkant. In tegenstelling tot bestaande kribben zijn flexibele kribben niet opgebouwd uit vaste lagen, maar alleen uit een nieuw soort stortsteen. Deze stortstenen, genaamd Xstream-blokken, zijn relatief licht en zijn – in tegenstelling tot bestaande kribben – gedeeltelijk doorlatend voor water en sediment. Dit maakt dat de dimensies en de vorm van de flexibele krib makkelijker aangepast kan worden. Dit biedt kansen voor het beïnvloeden van de rivierstroming en lokale sedimentdynamiek rond de kribben in de IJssel en hiermee een reductie in de baggerinspanning. Verder kunnen de holtes tussen de Xstream-blokken als habitat dienen voor verschillende organismen.

Wat doet het?

Ontgrondingskuilen (erosiekuilen) en kribvlammen (ondieptes) zijn een veel voorkomend probleem rond de kribkoppen. Versnelling van de stroming rond de koppen van bestaande rivierkribben zorgt voor wervels in de rivierstroming en de vorming van een ontgrondingskuil. Deze kuil kan de krib mogelijk destabiliseren wanneer dit proces voor langere tijd doorgaat. Stroomafwaarts zet de wervel het sediment af en ontstaat een ondiepte. Dit sediment kan in de vaargeul terechtkomen en een belemmering vormen voor de scheepvaart. Door de aanleg van flexibele kribben is de verwachting dat de volumes van de ontgrondingskuilen en ondieptes afnemen en hiermee het transport van sediment naar de vaargeul verminderd wordt.

Wat levert het op?

Door het gebruik van flexibele kribben kunnen de onderhoudskosten voor de rivier verminderd wordt. Dit gebeurt op twee manieren. Ten eerste vermindert de baggerinspanning, aangezien het volume van ontgrondingskuilen en kribvlammen afneemt. Dit betekent tevens een reductie in CO2 uitstoot en een vermindering in de belemmering van de scheepvaart, doordat de vaargeul voor een langere tijd op diepte en breedte blijft. Ten tweede kunnen de flexibele kribben steiler gebouwd worden dan traditionele kribben (steilere taluds) wat betekent dat er minder stenen gebruikt hoeven te worden. Tot slot, leidt de vervanging van bestaande rivierkribben door flexibele kribben mogelijk ook tot een verbetering van de ecologische toestand van de rivier.

Idee
Verkennen
Ontwikkelen
testen
valideren
Toepassen
in de
praktijk
Regulier gebruik

Toepassing

Er bestaat nog geen toepassing van Xstream-blokken in riviersystemen. Naast de aanleg van flexibele kribben bestaande uit Xstream-blokken, kunnen ook bestaande kribben verlengd worden door het bijstorten van deze stortstenen. Ook kunnen de flexibele kribben anders aangelegd worden, bijvoorbeeld in de vorm van een haak. Dit betekent dat wanneer een flexibele krib niet het gewenste effect heeft op de lokale rivierstroming en sedimentdynamiek, het ontwerp aangepast kan worden door het verplaatsen van de Xstream-blokken.

Partners

BAM|Van den Herik

Deelnemer business case in Leerruimte SSRS

Deltares

Deelnemer business case in Leerruimte SSRS

Rijkswaterstaat

Deelnemer business case in Leerruimte SSRS

Verdere informatie

Meedenken over dit project?

Meedenken of meedoen? Werken aan het rivierenbeheer doen wij graag samen met u. Graag horen wij uw mening en suggesties om het rivierenbeheer te verbeteren. Laat het ons weten.

* Dit zijn verplichte velden