In 2018 werd het programma Circulair Terreinbeheer uitgebreid met grond en slib. Het vormen waardevolle grondstoffen voor het verbeteren van de bodem of voor andere hoogwaardige toepassingen. In de praktijk blijken er kansen te zijn in het samenbrengen van vraag en aanbod rond grond en slib. Om dit proces te versnellen werkt het programma daarom aan de opbouw van een ‘Community of Practice’ de Waarde van Water en Aarde.

Een vitale en gezonde bodem is de basis van ons bestaan. De waarde van veel bodems wordt bedreigd door uitputting, verslemping, inklinking en erosie.

Het programma Circulair Terreinbeheer (CT) wil samen met de koplopers een beweging op gang brengen, om gezamenlijk te werken aan het herstel van een vitale bodem. Enkele ambities: het vergroten van bewustwording over het belang van een vitale bodem, kennis opbouwen en uitwisselen, helpen pilots verder op gang te brengen en opschaling mogelijk te maken.

CT werkt daartoe aan de opbouw van de Community of Practice (CoP) Waarde van Water en Aarde: een lerende gemeenschap met koplopers van praktijkprojecten of -pilots. De vorming van de CoP is inmiddels op gang gebracht en meerdere werksessies worden ingepland waaronder een grote bijeenkomst op 13 maart 2019 in Wageningen. Tijdens deze bijeenkomst gaan verschillende partijen in werksessies aan de slag om hun project een of meerdere stappen verder te brengen. Bijvoorbeeld om hun project naar werkelijke realisatie te brengen of om de pilot die is gedaan op te schalen naar een bredere praktijk. Bij deze bijeenkomst zullen naast projecten ook kennisinstellingen, beleidsmakers, vergunningverleners en handhavers en bestuurders aanwezig zijn om hulp, kritische vragen en advies te bieden. Voor deze bijeenkomst worden deelnemers gericht uit worden genodigd om vanuit hun rol en expertise hieraan deel te nemen.

Op deze manier hoopt CT een impuls te geven aan de verbetering van de bodem in Nederland door middel van het beter benutten van onder andere vrijkomende grond en slib. Een bodem die het fundament vormt voor een gezond ecosysteem, duurzame voedselproductie en optimale waterberging. Een bodem die systematisch bijdraagt aan klimaatmitigatie, door het vastleggen van CO2 in stabiele organische stof. Dat is onze ambitie!