Op donderdagmiddag 12 oktober 2017 organiseert de Biomassa Alliantie een feestelijk minisymposium over ‘Circulair Terreinbeheer’, te Velp. De ambitie is dat biomassa wat vrijkomt bij terrein- en waterbeheer als waardevolle grondstof te zien en te behandelen. Tijdens de bijeenkomst wordt gepresenteerd wat de Biomassa Alliantie tot nu toe heeft bereikt en hoe we verder de stappen gaan zetten om deze ambitie te bereiken. Ook zullen tijdens het symposium enkele nieuwe partners van de Biomassa Alliantie toetreden.
 

Van afvalstoffeneconomie naar Circulaire Economie

De ‘Biomassa Alliantie’ werd in 2013 opgericht. Het is een alliantie van diverse terreinbeheerders, decentrale overheden, bedrijven en kennisinstituten die er samen aan werken om biomassa dat vrijkomt door terreinbeheer – door maaien, snoeien en kappen – te benutten als waardevolle grondstof en zo te werken aan een circulaire economie. Dit staat tegenover de ‘‘afvalstoffeneconomie’’ die in de jaren ’80 van de vorige eeuw op zijn hoogtepunt was. In die jaren was veel maaisel vervuild door de industriële ontwikkeling, met name in de verstedelijkte gebieden, en het werd bestempeld als afval. In dat kader werd er strenge regelgeving opgesteld voor de opslag, het transport en de verwerking van maaisel. Mede dankzij de milieuwetgeving en dankzij schonere auto’s en industrieën is anno 2017 meer dan 90% van het maaisel schoon en van goede kwaliteit.

Samen op weg naar Circulair Terreinbeheer

Tijdens het minisymposium belicht de Biomassa Alliantie welke praktijkvoorbeelden, opbrengsten en lessen de activiteiten in de afgelopen jaren hebben opgeleverd. Maar de blik is ook naar de toekomst gericht. De Biomassa Alliantie wil met het programma Circulair Terreinbeheer met de pilots waar maaisel uit terreinbeheer vrijkomt een platform bieden. We gaan hierbij met een brede groep partners uit de hele ‘keten’ van oogsten tot product aan de slag. De ambitie is om maaisel zo hoogwaardig als grondstof mogelijk te benutten. Met een symbolische druk op de knop wordt voor een aantal pilots de eerste stap gezet met de aanvraag einde afvalstatus. Bovendien zal een aantal nieuwe partners zich door het tekenen van een intentieverklaring aansluiten bij de Biomassa Alliantie.

Meer informatie

Het symposium vindt plaats op 12 oktober van 16 tot 18 uur in de Kapel van Van Hall Larenstein te Velp (Larensteinselaan 26a). Graag vooraf aanmelden op info@circulairterreinbeheer.nl.