Vanuit de Biomassa Alliantie is het programma Circulair Terreinbeheer ontstaan. Hierbij is Rijkswaterstaat via het SSRS programma nauw betrokken. Circulair terreinbeheer is een benadering van water- en terreinbeheer waarin de waarde van grondstoffen die vrijkomen bij beheersmaatregelen voorop staat. Deze grondstoffen, zoals biomassa en slib, zijn geen afval, maar natuurlijk kapitaal.

Op 13 maart 2019 werd door Circulair Terreinbeheer, in samenwerking met SSRS en Green Change, een grote bijeenkomst in Wageningen georganiseerd: de Waarde van Water en Aarde dag. Hierbij waren meer dan honderd vertegenwoordigers en belanghebbenden uit alle schakels van de keten van grond- en slibbeheer aanwezig. De bedoeling van de bijeenkomst was om grote stappen te maken in de transitie naar een beter gebruik van grond en slib. Dit gaat bijvoorbeeld over het aanvullen van grond bij boomtelers met grond uit de uiterwaarden van Rijkswaterstaat. Deze grond wordt momenteel echter niet op de juiste parameters beoordeeld voor deze functie. Er moet dus op een andere manier gekeken worden naar hoe we met dit soort grondstoffen omgaan.

Foto: René Dijk

Om het goede voorbeeld te geven en om de huidige ontwikkelen te versterken waren enkele betrokken personen van vier pilots ook aanwezig in Wageningen. Deze vier pilots gaan over (1) het gebruik van Waddenslib op zandgronden, (2) het toepassen van klei om veenoxidatie in de Krimpenerwaard tegen te gaan, (3) het gebruik van slibcompost op proefboerderij de Marke en zoals eerder genoemd (4) het beschikbaar maken van grond uit de uiterwaarden voor boomtelers in de Betuwe. Verspreid over vier tafels werden plannen en afspraken gemaakt om deze pilots tot een succes te brengen.

Foto: René Dijk

Tijdens de bijeenkomst werden in korte tijd veel verbindingen gemaakt tussen de vijf zogenaamde “transitietafels” (met vertegenwoordigers van beleid, kennis, vergunningverlening en handhaving, value cases en bestuur) en de vier circulaire pilots. Door middel van een serious game ontwikkeld door Green Change konden de verschillende partijen belemmeringen in het circulair maken van sedimentbeheer aangeven bij elkaar. Zo werden de tekortkomingen van het huidige beheer in een dag inzichtelijk en konden er paden worden uitgewerkt om de noodzakelijke transitie te bevorderen. Volgens sommige deelnemers zijn er op deze manier stappen gezet die normaal gesproken maanden kosten. Met de Waarde van Water en Aarde dag is een boost gegeven aan circulaire ambities in grond- en slibbeheer door concrete afspraken te maken en belemmeringen weg te nemen. Nu is het tijd om deze ambities om te zetten naar een circulaire uitvoering.

Foto: René Dijk